20140130-141645.jpg

Carpe diem (make use of, enjoy the day).

Horaz